Parenteel van Albert KLUPPEL


 
I.1    Albert KLUPPEL, schipper, koopman, geboren ca 1650. Begraven Albert Kuuepel. Ook hier valt op hoe onzorgvuldig met namen op papier werd omgesprongen. Hetgeen betekent dat er in de digitale databases goed en volledig moet worden gescreend. Begraven op 22-05-1739 te Hasselt. Hij wordt verschillende malen genoemd in het vuurstedengeldregister van 1682 van Salland, waar Hasselt onder resorteerde, en wel als Albert Kluppel (folio 2), Albert Cluppel (folio 11) en als Albert Knuppel (folio 22). Uit alle drie de vermeldingen kunnen we afleiden dat hij een ruimte met vuurstede had in het Gasthuis, dat als eigenaar wordt vermeld (S.A. inv. nr. 2576 Salland). In de laatste vermelding wordt hij echter niet meer aangeslagen of deelde hij de ruimte met twee anderen die als totaal wel voor een vuurstede en een half erf worden aangeslagen. Het is aannemelijk te maken dat hij daar tijdelijk verbleef of de ruimte gebruikte als hij in de stad was, wat kan duiden op een reizend beroep.
Op 19-02-1677 krijgt ene Albert Gerrits Kluppel samen met Jan van Ommen van het gemeentebestuur van opdracht Hasselt de bagage van een compagnie moest vervoeren van Hasselt naar Hattem. Het vervoeren van dergelijke, grote hoeveelheden materiaal werd vrijwel altijd over water gedaan in die tijd, wat ook weer kan duiden op een betrekking als schipper/koopman. Echter, zeker weten dat het deze Albert Kluppel is doen we niet (RA Hasselt).
Verder is er een register van Advocaten, procureurs en adviserende advocaten nog een vermelding gevonden van een A. Kluppel als zijnde advocaten adviseur daterend uit 31 oktober 1677.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie II.1).

II.1    Gerrit KLUPPEL, geboren ca 1675, zoon van Albert KLUPPEL (zie I.1).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmegien Gerrits (zie III.2).
   2.  Albert Gerrits (zie III.4).
   3.  Harmen Gerrits, geboren te Dalfsen. Hij wordt genoemd in de momberstelling over het onmondige kind Gerrit van zijn zus Femmigje en Albert Gerrits, die op dat moment overleden is. Hij woont dan in Dalfsen.

III.2    Femmegien Gerrits KLUPPEL, geboren ca 1700 te Dalfsen. Zij hertrouwt in 1740; de huwelijksinschrijving luidt als volgt:
Jan van den Belt j.m. geboren te Oudeleusden, en wonende te Amsterdam. Femmigjen Gerrits wede. van Albert Gerrits geboren te Dalfsen en wonende te Hasselt. Na vertoon van attestatie van Amsterdam den 6 Meert zijn dese alhier getrouwt den 13 Meert 1740.
Opvallend is dat zij bij de registratie van het lidmatenregister per straat van 1764 samen met hem wordt genoemd als Femmigje Kluppel en woont dan, evenals haar zoon Gerrit, in de Veersteeg. Kennelijk heeft zij de naam van haar overleden echtgenoot aangenomen. Dochter van Gerrit KLUPPEL (zie II.1).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-06-1730 te Hasselt. Albert Gerrits, wed. van Hasselt en Femmigjen Gerrits, j.d. van Langenholt met attestatie naar Zwolle om de geboden daar te laten gaan 31 Maij 1730. Den 21 Junii alhier getrout. Echtgenoot is Albert GERRITS, geboren ca 1690, begraven op 22-05-1739 te Hasselt. Zijn overlijden staat aangetekend als Albert Kuuepel. Momberstelling d.d. 19-06-1730 (Stadgericht Hasselt 1501-1811, inv. nr. 3204):
Lambert Harms, broer van de overleden echtgenote van Albert Gerrits en Willem Frederik Groenewoud, aangetrouwd oom worden als mombers aangesteld over Aeltien Alberts, onmondige dochter van Albert Gerrits en Femmigje Gerrits. De lijfstoebehoren van 'des Pupils moeder', bestaan uit een groot aantal, ook kostbare goederen waaronder een gouden ring, zilveren oorijzers en een zilveren beugeltas. Het eerste zoontje van Albert en Aaltje, Gerrit Alberts (gedoopt 31-10-1723), is kennelijk niet meer in leven.
Ondertrouwd (2) op 19-02-1740 te Hasselt. Jan van den Belt j.m. geboren te Oudeleusden, en wonende te Amsterdam. Femmigjen Gerrits wede. van Albert Gerrits geboren te Dalfsen en wonende te Hasselt. Na vertoon van attestatie van Amsterdam den 6 Meert zijn dese alhier getrouwt den 13 Meert 1740. Gehuwd voor de kerk op 13-03-1740 te Hasselt (attest. Amsterdam) met Jannes Jans van den BELT, geboren te Oudeleusden, begraven op 04-07-1769 te Hasselt. Momberstelling d.d. 01-03-1740 (Stadgericht Hasselt 1501-1811 inv. nr. 3204):
Omdat Femmigje voornemens is te hertrouwen met Jan van de Belt, dienen mombers aangesteld te worden over het onmondige zoontje van Albert Gerrits, overleden, en Femmigje Gerrits. Dat is Gerrit Alberts, dan 9 jaar oud. Lambert Harms en Willem Groenewoud worden dan vervangen door Warner Hartsuiker en Harmen Gerrits, wonende te Dalfsen. Als we aanemen dat Femmigje inderdaad een Kluppel was, zoals zij aangeduid wordt in de lidmaatregistratie van 1764, dan vinden we de sleutel wellicht in dalfsen, want ook Femmigje wordt bij haar huwelijk met Jan van de Belt aangeduid als van Dalfsen. Het dochtertje Aaltje (doop 14-02-1731) uit het eerste huwelijk van haar man Albert Gerrits, is kennelijk niet meer in leven.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit ALBERTS, gedoopt op 25-02-1731 te Hasselt.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Gergje (Gerhadina), gedoopt op 15-01-1741 te Hasselt.
   3.  Jantjen, geboren 1743.
   4.  Albert, gedoopt op 03-01-1745 te Hasselt.

III.4    Albert Gerrits KLUPPEL, geboren ca 1700, zoon van Gerrit KLUPPEL (zie II.1).
Gehuwd met Trijntje GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (de) KLUPPEL, dienstmaagd (1764), geboren ca 1720. Zij woonde bij de lidmaatregistratie per straat in de Hoogstraat W.Z. (Westzijde).
Ondertrouwd op 12-02-1768 te Zwartsluis. Ondertrouwt aan de Swartsluis volgens attestatie van den 12 februari 1768. Gehuwd voor de kerk op 28-02-1768 te Hasselt met Berend KOBUS, geboren ca 1715. Ook wel als Cobus geschreven! Zoon van Kobus MARTENS en Femmigje HENDRIKS. Met attestatie van Zwartsluis. Berend was op het moment van zijn huwelijk met Aaltje weduwnaar van Jannigje Jans aan de Hasseler-Deijk.
   2.  Gerrit (de) KLUPPEL (zie IV.7).

IV.7    Gerrit (de) KLUPPEL, bankmeester (ca 1777-1788), diaken (1776-1778) te Hasselt. Geboren 1722, begraven op 12-12-1794 te Hasselt ('in de kark'). Gerrit was lid van het genootschap van bankebroeders en bankmeester te Hasselt van ca 1777 tot 1788. Tevens werd hij samen met Arent Bosch tot diaken verkoren op 22-02-1776 in plaats van Albert Haring en Jan Moet. Opvallend is dat hij in deze hoedanigheid consequent wordt aangeduid als Gerrit DE Kluppel. Op 12-02-1778 werden Gerrit en Arent weer vervangen als diaken (Archief van de Hervormde Kerk te Hasselt, inv. nr. 3)
In het lidmatenregister per straat van 1764 woonde Gerrit (toen kennelijk nog niet getrouwd met Jannetje Voorhorst) in de Veersteeg.
Het feit dat hij 'in de kark' begraven werd, duidt ook op een voorname maatschappelijke positie. Echter, van een testament of andere, aan geld of goederen gerelateerde processtukken is niets aangetroffen in het ORA van Hasselt. Zoon van Albert Gerrits KLUPPEL (zie III.4) en Trijntje GERRITS.
Gehuwd (1) op 14-01-1752 te Amsterdam met Janna (Johanna) SCHIERHOUWT (Schie(r)houdt, Schierholt), 26 jaar oud, gedoopt op 15-12-1725 te Hasselt, begraven op 08-06-1762 te Hasselt op 36-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHIERHOUT en Annigje Egberts (Anna) PINXTERMAN. Gerrit trouwt met Johanna na 'Hij moeders consent goet ingebragt' voor schepenen te Amsterdam. De tekst van de akte luidt als volgt:
Compareerden als vooren Gerrit Cluppel van Hasselt gereformeerd, oud 30 jaren in de Engelse Steeg, sijn moeder Trijntje Gerrits te Hasselt; Johanna Schierhout van Hasselt gereformeert oud 38 jaren op de Keijsersgragt en consent gaaft met haar moeijte Femmetje Schierhout. Verfoekende hare drie Sondaagfe uytroepingen, omme, naar defelve, de voorfz trouwe te folemniferen, en in alles te voltrekken, fo verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien fy by waarheyd verklaaren, dat fy vrye Perfonen waren, en malkanderen in bloede niet en beftonden, waar door een Chriftelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwillizet.
getekent: Gerrit Kluppel, Yohanna Schierhout.

Opvallend is dat Gerrit te Amsterdam trouwt; hij verblijft op dat moment in de Engelse Steeg, een straat dat in die tijd voornamelijk bestond uit logementen. Mogelijk had hij voor zijn huwelijk tijdelijk intrek genomen in een van de logementen of was hij tevens op doorreis (schipper ?). De familie Schierhout was een vooraanstaande familie te Amsterdam, getuige ook het feit dat Johanna aan de Keizersgracht woonde.
Ondertrouwd (2) op 04-04-1764 te Zwolle, gehuwd op 06-04-1764 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 04-04-1764 te Hasselt met Jennigjen (Jannetje) VOORHORST, geboren ca 1734 te Wilsen, overleden op 25-10-1817 om 11.30 uur te Hasselt. Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon Reindert Kluppel, timmermansknecht, die op dat moment 46 jaar is, en haar schoonzoon Simon Veldhuis, schoenmaker en op dat moment 57 jaar oud. Dochter van Reijnier VOORHORST. Gerrit trouwt opvallend genoeg te tweeden male te Amsterdam 'Hij vrou. doov 't (?) goet in gebragt en Sij vaders consent gaet in geb=. De tekst van de akte luidt als volgt:
Compareerden als vooren Gerrit Kluppel van Hasselt gereformeerd, Wedr. Johanna Schierhout woon te Hasselt; Jannetje Voorhorst van Wilfen gereformeert oud 30 jaren in de houtinijmen (?) haar vader Reijnier Voorhorst tot Olst. Verfoekende hare drie Sondaagfe uytroepingen, omme, naar defelve, de voorfz trouwe te folemniferen, en in alles te voltrekken, fo verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien fy by waarheyd verklaaren, dat fy vrye Perfonen waren, en malkanderen in bloede niet en beftonden, waar door een Chriftelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwillizet.
getekent: Gerrit Kluppel, Yannetie Voorhorst.

Met attestatie van Amsterdam; ten tijde van haar huwelijk woonde Jannetje te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Albert(us) KLUPPEL, gedoopt (ned. ger.) op 25-04-1765 te Hasselt.
   2.  Femmigje KLUPPEL (zie V.3).
   3.  Rein(dert) KLUPPEL (zie V.4).

V.3    Femmigje KLUPPEL, gedoopt (ned. ger.) op 14-02-1767 te Hasselt. Doop datum kan ook 14-02-1767 zijn geweest! Overleden op 16-03-1845 te Hasselt op 78-jarige leeftijd. Zij werd op 28-09-1792 aangenomen als lidmaat van de NDG gemeente te Hasselt en aangeduid als Femmigje Knuppel. Dochter van Gerrit (de) KLUPPEL (zie IV.7) en Jennigjen (Jannetje) VOORHORST.
Ondertrouwd op 19-02-1794 te Hasselt, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13-03-1794 te Hasselt met Simon VELDHUIJSEN, 33 jaar oud, schoenmaker, gedoopt op 23-09-1760 te Hasselt. Achternaam ook wel Veldhuis. Zoon van Roelof VELTHUISEN en Gerrigje MOEJENDANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof, gedoopt op 28-07-1795 te Hasselt.
   2.  Gerrit, Schoenmaker, gedoopt op 10-03-1796 te Hasselt.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-05-1827 te Hasselt met Pieternelletje KENSELAAR, 27 jaar oud, geboren op 03-09-1799 te Amsterdam, dochter van Pieter KENSELAAR en Jacoba ROK.
   3.  Gerrigjen, gedoopt op 20-12-1797 te Hasselt.
   4.  Gerard, gedoopt op 07-04-1799 te Hasselt.
   5.  Johannes, gedoopt op 27-03-1803 te Hasselt.
   6.  Gergien, geboren op 05-01-1805 te Hasselt, gedoopt op 13-01-1805 te Hasselt.
   7.  Reinder, geboren op 15-08-1807 te Hasselt, gedoopt op 23-08-1807 te Hasselt.

V.4    Rein(dert) KLUPPEL, timmermansknecht, gedoopt (ned.ger.) op 28-07-1771 te Hasselt, overleden op 24-11-1859 te Hasselt op 88-jarige leeftijd. Ook wel bekend als Reijnder Kluppel. Zoon van Gerrit (de) KLUPPEL (zie IV.7) en Jennigjen (Jannetje) VOORHORST.
Ondertrouwd (1) op 12-04-1798 te Hasselt. Hij wordt in het trouwregister van Hasselt Knuppel genoemd, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-05-1798 te Hasselt (ned.herv.) met Aaltje HENDRIKS, geboren te Den Ham, overleden op 28-04-1822 te Hasselt. Overlijdensakte opzoeken ivm ouders voor kwartierstaat.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 23-01-1823 te Hasselt met Marrigje BURG, 47 jaar oud, gedoopt op 29-10-1775 te Hasselt, dochter van Coerd Jan BURG en Jannigje JACOBS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit (zie VI.9).
   2.  Hendrik (zie VI.11).
   3.  Albertus, geboren op 25-05-1805 te Hasselt, gedoopt op 29-05-1805 te Hasselt.

VI.9    Gerrit KLUPPEL, metselaarsknecht, militair bij de infanterie (1799), gedoopt (ned.herv.) op 17-04-1799 te Hasselt, overleden op 14-10-1828 te Hasselt op 29-jarige leeftijd, zoon van Rein(dert) KLUPPEL (zie V.4) en Aaltje HENDRIKS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-02-1823 te Hasselt met Aaltje VEURINK, 27 jaar oud, dienstmaagd/naaister (1823), geboren op 20-01-1796 te Gramsbergen, gedoopt op 24-01-1796 te Gramsbergen, overleden 1863 te Hasselt, dochter van Wessel VEURINK en Maria Louisa EGGENGOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reindert (zie VII.1).
   2.  NN, geboren op 18-04-1826 te Hasselt. Levenloos geboren!
   3.  Wessel (zie VII.6).

VII.1    Reindert KLUPPEL, kleermaker(sknecht), geboren op 10-05-1823 te Hasselt, zoon van Gerrit KLUPPEL (zie VI.9) en Aaltje VEURINK, dienstmaagd/naaister (1823).
Gehuwd (1) ca.1845 te onecht met Berendina Geertruida WORST, overleden voor 1852 te Hasselt, dochter van Hendrik WORST en Margje van de VELDE. Reindert had een relatie met Berendina, waaruit Gerrit werd geboren, maar was niet met haar getrouwd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 14-05-1852 te Hasselt met Diena de GRAAF, dienstbode (1852), geboren ca.1825 te Zwartsluis, dochter van Koendert de GRAAF en Hendrikje BENSINK.
Gehuwd (3) met Egberdina LUBBERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren op 05-10-1845 te Hasselt. Onecht kind; Reindert Kluppel, kleermakersknecht, verklaard de vader te zijn van Gerrit, geb 05-10-1845.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aaltje (zie VIII.3).
   3.  Hendrikje, geboren op 17-01-1856 te Hasselt.
   4.  Koendert, geboren op 05-03-1857 te Hasselt.
   5.  Gerritje, geboren op 01-06-1860 te Hasselt.
   6.  Johanna Hendrika, geboren op 22-02-1863 te Hasselt. Zij wordt in de geboorte acte knuppel genoemd.
   7.  Jantje, geboren op 12-08-1865 te Hasselt.
   8.  Hendrikus, geboren op 02-04-1868 te Hasselt.
Uit het derde huwelijk:
   9.  Franciscus, geboren op 01-01-1879 te Hasselt.

VIII.3    Aaltje KLUPPEL, Koopvrouw, winkelierster, geboren op 02-11-1853 te Hasselt, dochter van Reindert KLUPPEL (zie VII.1) en Diena de GRAAF, dienstbode (1852).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-07-1877 te Hasselt met Hendrik SCHMIDT, Schippersknecht, geboren 1854 te Hasselt, zoon van Friedrich Wilhelm SCHMIDT, Schipper, en Geertien BLANKVOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Frederika, geboren ca. 1878 te Hasselt.
Gehuwd op 29-11-1897 te Hasselt met Willem van de VELDE, Arbeider, geboren ca. 1868 te Hasselt, zoon van Jan van de VELDE, Arbeider, en Jantien van de VEGTE.
   2.  Reindert, Scheepsbouwer, geboren ca.1889 te Hasselt.
Gehuwd (1) op 04-04-1912 te Hasselt met Catherina van DIJK, geboren 1893 te Hasselt, dochter van Harm van DIJK, Arbeider, en Grietje SCHUTZ.
Gehuwd (2) op 28-10-1920 te Hasselt met Jochien van SLOTEN, geboren ca. 1889 te Hasselt, dochter van Arend van SLOTEN, Arbeider, en Klazina Johanna KORNET.
   3.  Gerrit, Scheepsbouwer, geboren 1894 te Hasselt.
Gehuwd op 11-07-1918 te Hasselt met Hendrika van SLOTEN, geboren ca. 1901 te Hasselt, dochter van Arend van SLOTEN, Arbeider, en Klazina Johanna KORNET.

VII.6    Wessel KLUPPEL, scheepstimmerman(sknecht), geboren op 19-08-1827 te Hasselt, overleden op 29-09-1903 te Hasselt op 76-jarige leeftijd. Hij overleed in de Ridderstraat nr. 67. Zoon van Gerrit KLUPPEL (zie VI.9) en Aaltje VEURINK, dienstmaagd/naaister (1823).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-06-1859 te Genemuiden met Johanna (Aaltje) (Aaltje) BOS, 23 jaar oud, geboren op 12-01-1836 te Genemuiden, overleden op 13-09-1894 te Hasselt op 58-jarige leeftijd. Zij overleed op het woonadres aan de Hofstraat nr. 118. Dochter van Jan Jans BOS en Jennigje Peters van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennigje, geboren op 28-06-1860 te Hasselt, overleden voor 1861 te Hasselt.
   2.  Jennegje, geboren op 17-11-1861 te Hasselt, overleden voor 1863 te Hasselt.
   3.  Jannigje, geboren op 08-03-1863 te Hasselt, overleden voor 1865 te Hasselt.
   4.  Gerrit (zie VIII.14).
   5.  Jennigje, geboren op 09-06-1867 te Hasselt.
   6.  Jan, geboren op 23-12-1869 te Hasselt, overleden voor 1871 te Hasselt.
   7.  Jan, geboren op 12-09-1871 te Hasselt, overleden voor 1876 te Hasselt.
   8.  Reindert (zie VIII.19).
   9.  Jan, geboren op 30-01-1876 te Hasselt.
   10.  Aaltje (zie VIII.22).

VIII.14    Gerrit KLUPPEL, Scheepstimmerman, geboren op 12-07-1865 te Hasselt, overleden op 18-10-1909 te Hasselt op 44-jarige leeftijd, zoon van Wessel KLUPPEL (zie VII.6) en Johanna (Aaltje) (Aaltje) BOS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Hasselt met Bauke KNOL, 23 jaar oud, geboren op 02-03-1875 te Hasselt, overleden op 24-09-1929 te Groningen op 54-jarige leeftijd. Toen haar eerste man overleden was is ze waarschijnlijk tot 1822 ongetrouwd gebleven, maar toen haar enige dochter was getrouwd in 1920 en haar jongste zoon moest dienen als militair ca 1921/1922 bleef ze alleen achter in Hasselt, immers de oudste zoon diende als schipperknecht op een binnenvaartschip. Ze besloot te trouwen met een binnenvaartschipper. Dit huwelijk mocht evenwel maar 3 jaar duren haar tweede echtgenoot stierf plotseling. In ca. 1925 is ze toen eveneens vertrokken naar haar dochter (Jo) in Schildwolde om bij dit gezin (Folkersma) in te trekken, totdat ze uiteindelijd 4 jaar alater zelf ook stierf.
Uit een andere bron is vernomen dat ze is vertrokken naar Hoogeveen (09-10-1924), dochter van Hendrikus KNOL, schipper, en Catharina KRUPE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Catharina (Jo) (zie IX.9).
   2.  Hendrikus (zie IX.10).
   3.  Wessel, geboren op 06-11-1902 te Hasselt, overleden op 10-12-1902 te Hasselt, 34 dagen oud.
   4.  Wessel (zie IX.13).
   5.  Catharina Johanna, geboren op 12-05-1906 te Hasselt, overleden op 09-08-1906 te Hasselt, 89 dagen oud.
   6.  Catharina Johanna, geboren op 31-08-1907 te Hasselt, overleden op 09-04-1908 te Hasselt, 222 dagen oud.

IX.9    Johanna Catharina (Jo) KLUPPEL, geboren op 20-09-1899 te Hasselt (Overijssel). Zij vertrekt op 16-05-1916 naar Den Haag. Om in betrekking te gaan als Dienstmeid. Hier leert ze haar toekomstige man Roelf Folkersma kennen die vanuit Schildwolde als militair zijn dienstplicht in Den Haag vervulde. Na zijn diensttijd trouwen ze spoedig en vestigen ze zich eveneens in Schildwolde. Dochter van Gerrit KLUPPEL (zie VIII.14) en Bauke KNOL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-06-1920 te Schildwolde (Slochteren) met Roelf FOLKERSMA, 16 jaar oud, geboren op 26-12-1903.
Uit dit huwelijk:
   1.  Boukje, geboren op 18-02-1922.
Gehuwd met Willem BODENHUIS.
   2.  Eisse (zie X.3).

X.3    Eisse FOLKERSMA, Bouwkundige Weg en Waterbouw gemeente Hoogezand-Sappemeer, geboren op 18-01-1926, overleden op 19-04-1993 te Veendam op 67-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1993 te Hoogezand, zoon van Roelf FOLKERSMA en Johanna Catharina (Jo) KLUPPEL (zie IX.9).
Gehuwd met Sijke (Sijk) PERDON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (zie XI.1).
   2.  Frea, Hoofdverpleegster in Ziekenhuis te Heerde?

XI.1    Roelof FOLKERSMA, zoon van Eisse FOLKERSMA (zie X.3) en Sijke (Sijk) PERDON.
Gehuwd met Ankie KRAMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank.

IX.10    Hendrikus KLUPPEL, schipper (schippersknecht) op de binnenvaart, geboren op 28-03-1901 te Hasselt. Hij is geboren in Hasselt in de Rosmolensteeg. Getuige was reindert Kluppel, 28 jr., koopman of arbeider. broer van Gerrit. Overleden op 02-07-1959 te Den Oever op 58-jarige leeftijd. Waarom Hendrikus niet als oudste zoon het eerst is vernoemd naar zijn vaders kant is raadselachtig. De tweede zoon uit dit huwelijk kreeg alsnog de eerste naam van de mannelijke lijn.
Het varen zit Hendrikus in zijn bloed en net als vele voorouders besluit hij een schippersbestaan te beproeven als schippersknecht. Zoon van Gerrit KLUPPEL (zie VIII.14) en Bauke KNOL.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1930 te Hoorn met Aafje C. VEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren op 28-01-1931.
   2.  Neeltje (Nel), geboren op 25-07-1934.
Gehuwd met Wim SIEGERS.

IX.13    Wessel KLUPPEL, kruidenier, bakker, geboren op 16-12-1903 te Hasselt. Getuige was reindert Kluppel, 28 jr., arbeider. Overleden op 10-12-1974 te Groningen op 70-jarige leeftijd. Geboren in Hasselt in de Rosmolensteeg. Ook hier was Reindert kluppel (broer van Gerrit) getuige om aangifte te doen van de geboorte (ca. 28 jaar oud).
Hij vertrok op 04-09-1924 naar Slochteren toen hij terugkeerde uit militaire dienst. Zijn Vader was toen inmiddels overleden en zijn moeder was opnieuw getrouwd met een binnenvaartschipper. Hij had dus na z'n militairediensttijd geen plekje om naar terug te keren. Hij verkaste toen naar het hoge Noorden naar zijn zuster en haar man Roelf Folkersma in Schildwolde. Tevens krijg hij bij zijn "toekomstige" zwager Pop Alting (Bakker in Slochteren met een winkel ter hoogte van de Baggerputten te Slochteren) en schoonzus Martje Alting-van der Laan een plekje als bakkersknecht in de bakkerij. Hij was als 12 jarige jongen al te vinden als knechtje van een bakker in zijn geboorte plaats Hasselt en pikte de draad weer op na zijn diensttijd. Het bakkersvak zat hem in zijn bloed, maar toen hij verkering kreeg met het schoonzusje van zijn toekomstige baas verliet hij het bakkersvak en begon samen met Sikkina van der Laan een Kruidenierswinkel in Slochteren. Het pand is nu terug te vinden aan de Hoofdweg 21 te Slochteren en wordt nog steeds bewoond door een familie Kluppel (jongste zoon van zijn enige zoon Gerrit), zoon van Gerrit KLUPPEL (zie VIII.14) en Bauke KNOL.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1935 te Slochteren met Sikkina (Kine) van de LAAN, 27 jaar oud, geboren op 01-09-1907 te Slochteren, dochter van Berend van der LAAN en Hindrikje SCHRIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukje (zie X.9).
   2.  Hendriktje Berendina (Hennie) (zie X.11).
   3.  Johanna Catharina, geboren 11-1938 te Groningen, overleden 11-1938 te Groningen, begraven op 15-11-1938 te Groningen (Noorderbegraafplaats).
   4.  Gerrit (zie X.13).
   5.  Berend, geboren op 05-09-1949 te Slochteren, overleden op 05-09-1949 te Groningen, 0 dagen oud, begraven op 09-09-1949 te Groningen (Selwerderhof).

X.9    Baukje KLUPPEL, geboren op 26-04-1936 te Slochteren, overleden op 02-10-2001 te Hoogezand op 65-jarige leeftijd, begraven op 06-10-2001 te Slochteren, dochter van Wessel KLUPPEL (zie IX.13) en Sikkina (Kine) van de LAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-06-1959 met Laurens Nicolaas (Nico) HELMENS, 24 jaar oud, geboren op 28-04-1935 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jaap (Harold) (zie XI.4).

XI.4    Harm Jaap (Harold) HELMENS, geboren op 23-01-1965, zoon van Laurens Nicolaas (Nico) HELMENS en Baukje KLUPPEL (zie X.9).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-05-1989 te Slochteren met Annet Henriette Gea (Agnes) KAMPINGA, 21 jaar oud, geboren op 07-11-1967 te Groningen, gedoopt op 17-01-1986. Pleegkind Melanie Datema (nicht van Ages).
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukelien, geboren op 20-03-1990 te Groningen.
   2.  Lourens, geboren op 20-06-1991 te Veendam.
   3.  Sjoerd, geboren op 08-10-1995 te Groningen.
   4.  Roelfina Tity, geboren op 07-04-1997 te Groningen.
   5.  Nathalie, geboren op 13-12-1999 te Groningen.

X.11    Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL, geboren op 16-06-1937 te Slochteren, dochter van Wessel KLUPPEL (zie IX.13) en Sikkina (Kine) van de LAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-11-1960 te Slochteren met Tienko Jitse MOLLEMA, 24 jaar oud, geboren op 08-04-1936 te Boerakker, overleden op 18-08-1990 te Groningen op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik MOLLEMA, Gediplomeerd Hoefrsmit, en Marrechien WIERINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sikkina (Ciska) (zie XI.7).
   2.  Mariët (zie XI.9).
   3.  Bonny Jose (zie XI.11).
   4.  Erna Jeanette (zie XI.13).
   5.  Werner Gerard Lourens, geboren op 01-08-1969 te Slochteren, overleden op 29-01-1974 te Slochteren op 4-jarige leeftijd.
   6.  Edwin Dick Alfons (zie XI.15).
   7.  Titia Hester (zie XI.18).
   8.  Nicolette Gerlinda (Ilona) (zie XI.20).
   9.  Henk Werner (zie XI.21).

XI.7    Sikkina (Ciska) MOLLEMA, geboren op 23-06-1962 te Slochteren, dochter van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-12-1982 te Slochteren met Geert TAMMINGA, 25 jaar oud, geboren op 08-01-1957 te Schildwolde, zoon van Roelof TAMMINGA en R. SIEMONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marlous, geboren op 11-10-1984 te Siddeburen.
   2.  Ruben, geboren op 12-07-1986 te Siddeburen.
   3.  Roosmarijn, geboren op 29-12-1990 te Groningen.

XI.9    Mariët MOLLEMA, geboren op 17-04-1964 te Slochteren, dochter van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-09-1994 te Schiermonnikoog met Nicolaas Cosmus Johannus (Nico) MEYER, 40 jaar oud, geboren op 10-04-1954 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guus, geboren op 08-12-2001 te Engelbert.

XI.11    Bonny Jose MOLLEMA, geboren op 20-07-1965 te Slochteren, dochter van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd ??-??-1989 te Hoogezand, gescheiden na 1992 te Hoogezand van Gerrie de VALK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naomi, geboren op 10-10-1989 te Groningen.
   2.  Werner Tienco, geboren op 08-10-1991 te Groningen.

XI.13    Erna Jeanette MOLLEMA, geboren op 19-01-1967 te Slochteren, dochter van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-10-1990 te Slochteren. In een rijtuig door Slochteren met Harke ZUUR, 30 jaar oud, geboren op 06-09-1960 te Scharmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aron Edwin Henk, geboren op 16-09-1998 te Groningen.

XI.15    Edwin Dick Alfons MOLLEMA, Zelfstandig ondernemer - Veeteelt sector? Geboren op 03-11-1971 te Groningen, zoon van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1994 te Slochteren. Huwelijk samen met Roel Reitzema en Ilona Mollema
Vervoerd in een ouderwetse vrachtwagen van wijlen Tieko Mollema. Echtgenote is Liesbeth Fredrike LIEVERS, 19 jaar oud, geboren op 04-04-1974 te Gaanderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim Jordi, geboren op 04-12-1996 te Siddeburen.
   2.  Lilian, geboren op 09-09-1998 te Siddeburen.
   3.  Mirjam, geboren op 24-02-2000 te Siddeburen.

XI.18    Titia Hester MOLLEMA, geboren op 01-05-1974 te Groningen, dochter van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 19-10-1974 te Slochteren met Johannes Christiaan Benjamin (Johan) REITZEMA, 3 jaar oud, geboren op 14-02-1971 te Hoogezand, zoon van Derk (Dik) REITZEMA en Elly G. TAMS. De tweeling is getrouwd met twee broers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sarah, geboren op 27-08-1995 te Hoogezand.
   2.  David Jitse, geboren op 06-11-1996 te Hoogezand.
   3.  Gideon, geboren op 08-04-1998 te Hoogezand.
   4.  Anne-Eva, geboren op 12-06-1999 te Groningen.
   5.  Sem Benjamin, geboren op 07-09-2009 te Hoogezand.

XI.20    Nicolette Gerlinda (Ilona) MOLLEMA, geboren op 01-05-1974 te Groningen, dochter van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-02-1994 te Slochteren. Op de zelfde dag getrouwd als Edwin Mollema en Liesbeth Lievers.
Vervoermiddel was een Fiat Bambino met Roelf Rudolf REITZEMA, 26 jaar oud, geboren op 22-09-1967 te Groningen, zoon van Derk (Dik) REITZEMA en Elly G. TAMS. De tweeling is getrouwd met twee broers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niek, geboren op 28-02-1997 te Groningen.
   2.  Basjan, geboren op 17-11-2001 te Kolham, 15.000 inwoner van de gemeente Slochteren.
Als geschek van de gemeente kreeg hij een knuffelbeer en een cheque ter waarde van 15.000 Eurocenten. (De euro werd op 1 januari 2002 ingevoerd).

XI.21    Henk Werner MOLLEMA, Zelfsstandig ondernemer - Hoveniersbedrijf, geboren op 24-04-1978 te Groningen, zoon van Tienko Jitse MOLLEMA en Hendriktje Berendina (Hennie) KLUPPEL (zie X.11).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-03-2005 te Slochteren met Karin van der LINDE, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jitse Thijs, geboren op 21-05-2005 te Groningen.
   2.  Floor Linde, geboren op 09-08-2008 te Groningen.

X.13    Gerrit KLUPPEL, Eerst Werkzaam als electro monteur Jachtbouw, electro.monteur Atlanta te Hoogezand, geboren op 21-06-1941 te Groningen, overleden op 09-10-1992 te Groningen op 51-jarige leeftijd. Gerrit is opgegroeit te Slochteren aan de Hoofdweg (nu nr. 21) Na het voltooien van de Technische school te Hoogezand is hij eerst bij Borger gaan werken als .... Zoon van Wessel KLUPPEL (zie IX.13) en Sikkina (Kine) van de LAAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1964 te Slochteren met Johanna DIJKEMA, 19 jaar oud, geboren op 14-06-1944, dochter van Christiaan DIJKEMA, (Boeren)arbeider, vrachtwagen chauffeur bij Reef te Sappemeer, en Geertje DALLINGA. Na hun trouwen hebben ze zich gevestigd in Slochteren aan de (verlengde) Slochtermeenteweg (nr. 8?). Hier is Wessel (7 juli 1965) als kind van 7 maanden geboren (Groningen). Hun eerste kind. Na 1,5 jaar zijn ze verhuisd naar Zuidbroek, omdat Gerrit van baan veranderde en werk kreeg in Wirdum en in Zuidbroek. Hier hebben ze 6 jaar gewoond en in deze periode is Alex geboren (13-12-1967 eveneens te Groningen). Gerrit had pech er kwam een faillisement en hij kwam ca. 3 maanden thuis te zitten. In 1979 verhuisde het gezin wederom en wel naar Hoogezand/Sappemeer aan de Winkelhoek 21. Gerrit kreeg en baan als machine bankwerker bij Atlanta te Hoogezand. Deze functie heeft hij trouw 18 jaar vervuld met heel veel plezier. Tevens werd aangesteld als koster van de Kerk (Vergadering van Gelovigen). Op 9 oktober 1992 kwam Gerrit ploseling te overlijden door acute leukemie. Johanna en haar oudste zoon Wessel (Alex was toen reeds getrouwd) konden nog enige tijd blijven wonen in het kostershuis, maar besloten in 1993 te verhuizen naar de overkant van de straat (Winkelhoek 10). Enige tijd later leerde ze een andere Gerrit kennen, waarmee ze vervolgens trouwde. Ze woont nog steeds op nr. 10.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wessel (zie XI.23).
   2.  Christiaan Albertus (Alex) (zie XI.25).

XI.23    Wessel KLUPPEL, elektromonteur, geboren op 06-07-1965 te Groningen, zoon van Gerrit KLUPPEL (zie X.13) en Johanna DIJKEMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-06-1993 te Slochteren (getuige(n): o.a. Johanna Dijkema-Bakker, Alex Christiaan Albertus Kluppel, Michel Dennis Bosch) met Angelique Louise BOSCH, 23 jaar oud, Verpleekundige, geboren op 04-08-1969 te Rotterdam, dochter van Antonius Nicolaas BOSCH, Prive chauffeur, en Cornelia Petronella van STROE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danique Louise, geboren op 03-09-2008 te Leuven (Belgie).
   2.  Marijn Wessel, geboren op 03-09-2008 te Leuven (Belgie).

XI.25    Christiaan Albertus (Alex) KLUPPEL, HBO chemisch research analist, geboren op 13-12-1967 te Groningen, gedoopt (Overig) ca. 1982? te Sappemeer, zoon van Gerrit KLUPPEL (zie X.13) en Johanna DIJKEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-07-1991 te Hoogezand. Alex en Carmen hebben zich op 16 juni 1988 verloofd. Gehuwd voor de kerk op 17-07-1991 te Hoogezand met Carmen Desireé PATHUIS, 21 jaar oud, controller/administrateur, geboren op 20-07-1969 te Deventer, dochter van Willem (Wim) PATHUIS en Hermine Johanne Frederike Pauline JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wessel Gerwin, geboren op 11-05-1994 te Groningen.
   2.  Robert Christiaan, geboren op 11-12-1995 te Groningen.

VIII.19    Reindert KLUPPEL, Arbeider, handelaar in matten, geboren op 21-01-1874 te Hasselt, overleden op 15-02-1926 te Zwolle op 52-jarige leeftijd, zoon van Wessel KLUPPEL (zie VII.6) en Johanna (Aaltje) (Aaltje) BOS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-09-1899 te Hasselt met Gezina Johanna KRONENBERG, 19 jaar oud, geboren op 26-10-1879 te Hasselt, overleden ca. 1950 te Zwolle, begraven op 14-02-1950 te Zwolle, dochter van Hendrik KRONENBERG, varensgezel/pakhuisknecht, en Zwaantje van SLOTEN, mattenmaakster. Het gezin vertrekt 10 augustus 1912 naar Zwolle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie IX.18).
   2.  Hendrik (zie IX.19).
   3.  Wessel (zie IX.21).
   4.  Zwaantje (zie IX.24).
   5.  Baukje, geboren op 28-02-1907 te Hasselt, overleden op 28-04-1908 te Hasselt op 1-jarige leeftijd.
   6.  Hendrina (zie IX.27).
   7.  Gerrit (zie IX.28).
   8.  Cornelia (zie IX.31).
   9.  Willem, geboren op 18-06-1919 te Zwolle.

IX.18    Johanna KLUPPEL, geboren op 13-02-1900 te Hasselt (Rosmolensteeg), overleden op 22-10-1968 te Zwolle op 68-jarige leeftijd, begraven 1968 te Zwolle (de Kranenburg), dochter van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-09-1928 te Zwolle met Gerrit Hendrik ELBRINK, 25 jaar oud, los arbeider/handelaar, geboren op 01-02-1903 te Zwolle, overleden op 14-04-1984 te Zwolle op 81-jarige leeftijd, begraven 1984 te Zwolle (De Kranenburg), zoon van Gerrit ELBRINK, touwslager, en Hendrika BIELEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reindert, geboren op 06-02-1920 te Zwolle, overleden op 28-11-1991 te Zwolle op 71-jarige leeftijd, begraven ca. 1991 te Zwolle.
   2.  Gerrit, geboren op 11-11-1928 te Zwolle.
   3.  Albert, geboren op 25-05-1932 te Zwolle.
   4.  Gezina Johanna, geboren op 09-11-1933 te Zwolle.
   5.  Hendrika, geboren op 24-08-1935 te Zwolle.
   6.  Theodora Johanna, geboren op 09-08-1941 te Zwolle.
Gehuwd met Johannes Marinus van UNEN, geboren te Zwolle.

IX.19    Hendrik KLUPPEL, ziekenverpleger, geboren op 05-12-1901 te Hasselt, overleden op 17-10-1979 te Enkhuizen op 77-jarige leeftijd, zoon van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-07-1934 te Amsterdam met Maria Hendrika KRIJTENBURG, 29 jaar oud, geboren op 07-11-1904 te Rotterdam, overleden op 02-01-1980 te Castricum (Limmen) op 75-jarige leeftijd, dochter van Gerke KRIJTENBURG en Johanna van GENT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerke (zie X.23).
   2.  Gezina Johanna (zie X.26).
   3.  Maria Hendrika (zie X.28).
   4.  Hendrik (zie X.29).

X.23    Gerke KLUPPEL, elektrotechnisch tekenaar, geboren op 29-07-1935 te Batavia, zoon van Hendrik KLUPPEL (zie IX.19) en Maria Hendrika KRIJTENBURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-06-1964 te Amsterdam met Helena BURINGA, 20 jaar oud, geboren op 08-07-1943 te Amsterdam, dochter van Jan Egge BURINGA en Hendrika Helena TEIWES. Het gezin vertrok op 13-10-1969 naar Enkhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fred, zweminstrukteur, geboren op 05-03-1966 te Amsterdam.
   2.  Monique, geboren op 02-04-1969 te Amsterdam.
   3.  Brigitte, geboren op 15-03-1973 te Enkhuizen.

X.26    Gezina Johanna KLUPPEL, geboren op 18-01-1937 te Amsterdam, dochter van Hendrik KLUPPEL (zie IX.19) en Maria Hendrika KRIJTENBURG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-10-1961 te Amsterdam met Matthijs de GRAAF, 28 jaar oud, Meet en regel technicus, geboren op 12-09-1933 te Amsterdam, zoon van Wouter de GRAAF en Margaretha Wilhelmina FHIJNBEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andre, geboren op 10-09-1962 te Amsterdam.
   2.  Brenda, geboren op 10-03-1966 te Amsterdam.

X.28    Maria Hendrika KLUPPEL, geboren op 04-09-1938 te Amsterdam, dochter van Hendrik KLUPPEL (zie IX.19) en Maria Hendrika KRIJTENBURG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1961 te Amsterdam met Gerrit van den BUSKEN, 25 jaar oud, geboren op 03-12-1935 te Amsterdam, zoon van Laurens van den BUSKEN en Frederika Johanna Cornelia EERHART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel, geboren op 24-09-1962 te Amsterdam.
   2.  Eric, geboren op 08-08-1964 te Amsterdam.
   3.  Linda, geboren op 24-08-1968 te Amsterdam.
   4.  Karin, geboren op 08-01-1970 te Amsterdam.

X.29    Hendrik KLUPPEL, Zwembadmanager, geboren op 13-04-1946 te Amsterdam, zoon van Hendrik KLUPPEL (zie IX.19) en Maria Hendrika KRIJTENBURG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-10-1968 te Amsterdam met Helena Allegonda Elisabeth LINK, 21 jaar oud, geboren op 15-08-1947 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick, geboren op 08-06-1972 te Enkhuizen.
   2.  Lisette, geboren op 22-09-1976 te Bovenkarspel.

IX.21    Wessel KLUPPEL, medewerker Gemeente Zwolle, geboren op 24-05-1903 te Hasselt, overleden op 28-05-1976 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, begraven 1976 te Zwolle (Alg. Begraafplaats Meppelerweg), zoon van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-07-1927 te Zwolle (getuige(n): Gerrit Elbrink, stiefvader van de bruidegom.) met Sophia Anna Susanna M. van KLEEF, 23 jaar oud, geboren op 13-05-1904 te Zwolle, dochter van Gerrit van KLEEF, stoelenmaker, en Geesjen SLAATS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen, geboren op 30-01-1929 te Zwolle, overleden op 06-02-1929 te Zwolle, 7 dagen oud.
   2.  NN, geboren op 30-01-1929 te Zwolle. Levenloos kind (tweeling!).
   3.  Geesje, geboren op 06-05-1930 te Zwolle, overleden op 14-05-1944 te Zwolle op 14-jarige leeftijd, begraven 1944 te Zwolle (Alg. Begraafplaats Meppelerweg).
   4.  Janny (zie X.35).

X.35    Janny KLUPPEL, geboren op 15-01-1946 te Zwolle, dochter van Wessel KLUPPEL (zie IX.21) en Sophia Anna Susanna M. van KLEEF.
Gehuwd met Johan BREDEWOLD, Medewerker PTT, geboren op 07-06-1941 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Trijntje, geboren op 25-04-1965.
   2.  Jolanda, geboren op 04-08-1968.
   3.  Nicole, geboren op 01-09-1972.

IX.24    Zwaantje KLUPPEL, winkelierster, geboren op 15-05-1905 te Hasselt, overleden op 26-02-1994 te Zwolle op 88-jarige leeftijd, begraven 1994 te Zwolle (de Kranenburg), dochter van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1928 te Zwolle met Berend KAMPHUIS, 35 jaar oud, militair, winkelier, geboren op 02-05-1893 te Zwolle, overleden op 29-08-1968 te Zwolle op 75-jarige leeftijd, zoon van Hermannus KAMPHUIS en Jacoba CONTERMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus Reindert, Tandarts, geboren op 21-05-1929 te Deventer.

IX.27    Hendrina KLUPPEL, geboren op 20-01-1909 te Hasselt, overleden op 01-01-1981 te Zwolle op 71-jarige leeftijd, dochter van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-12-1931 te Zwolle met Alexander HENDRIKS, 23 jaar oud, militair, ambtenaar, geboren op 02-10-1908 te Zwolle, overleden op 06-02-1975 te Zwolle op 66-jarige leeftijd, zoon van Jozef HENDRIKS en Antonia Maria WOLTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Gezina, geboren op 31-10-1933 te Den Helder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-01-1955 te Ommen met Jan SMITH, 26 jaar oud, geboren op 10-12-1928 te Baarn, overleden op 21-06-1967 te Deventer op 38-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jakobus SMITH en Maria Theodora BREGONJE.

IX.28    Gerrit KLUPPEL, Metselaar, geboren op 15-03-1915 te Zwolle, zoon van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1938 te Zwolle (getuige(n): Albert Kronenberg, eerste werkgever van de bruidegom.) met Hermanna BLOK, 28 jaar oud, geboren op 22-04-1910 te Zwolle, overleden op 24-01-1998 te Zwolle op 87-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1998 te Zwolle, dochter van Albert BLOK en Janna BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina Johanna, geboren op 07-07-1940 te Zwolle.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-09-1965 te Zwolle met Gerard OECHIES, 25 jaar oud, geboren op 06-09-1940 te Apeldoorn, zoon van Gerhardus OECHIES en Anna ten BOOM.

IX.31    Cornelia KLUPPEL, geboren op 07-11-1916 te Zwolle, dochter van Reindert KLUPPEL (zie VIII.19) en Gezina Johanna KRONENBERG.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 05-01-1939 te Den Helder met Pieter KOPPEJAN, 24 jaar oud, Matroos bij de Marine, geboren op 17-02-1914 te Vrouwepolder, overleden op 12-05-1940 te Enkhuizen op 26-jarige leeftijd, zoon van Abraham KOPPEJAN en Pieternella SCHOUT.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 03-07-1941 te Enkhuizen met Johan Jurgen de JONG, 28 jaar oud, Veilingontvanger, geboren op 13-10-1912 te Enkhuizen, overleden op 23-07-1964 te Enkhuizen op 51-jarige leeftijd, zoon van Abraham de JONG en Antje HARDER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Abraham, Dakbedekker, geboren op 04-09-1942 te Enkhuizen.
   2.  Gezina, Kantoormedewerkster, geboren op 24-04-1944 te Enkhuizen.
   3.  Siebe, Spuiter, geboren op 26-09-1948 te Enkhuizen.

VIII.22    Aaltje KLUPPEL, geboren op 20-05-1878 te Hasselt, overleden op 13-05-1927 te Hasselt op 48-jarige leeftijd, dochter van Wessel KLUPPEL (zie VII.6) en Johanna (Aaltje) (Aaltje) BOS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-02-1902 te Hasselt, gehuwd voor de kerk te Hasselt (ned.herv.) met Willem van DIJK, 30 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 29-12-1871 te Genemuiden, overleden op 24-04-1945 te Hasselt op 73-jarige leeftijd, zoon van Aalt Willem van DIJK, landbouwer, en Johanna UITERWIJK. Het gezin vertrekt in 1905 naar Weslarn (Brd.) en keert op 27-02-1923 weer terug naar Hasselt.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Wessel KLUPPEL, geboren op 16-12-1901 te Hasselt (Kalverstraat). Wessel was een buitenechtelijk kind; zijn geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw, Geertie Mulder.

VI.11    Hendrik KLUPPEL, arbeider, metselaar, geboren op 02-10-1802 te Hasselt, gedoopt (ned.herv.) op 06-10-1802 te Hasselt, overleden op 15-04-1887 te Hasselt op 84-jarige leeftijd, zoon van Rein(dert) KLUPPEL (zie V.4) en Aaltje HENDRIKS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-09-1827 te Hasselt (getuige(n): Gerrit Kluppel, broer bruidegom) met Johanna VEURINK, 24 jaar oud, dienstmaagd (1827), geboren op 29-12-1802 te Gramsbergen, gedoopt op 09-01-1803 te Gramsbergen, overleden 1876 te Hasselt, dochter van Wessel VEURINK en Maria Louisa EGGENGOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reindert, Schilder, geboren op 14-10-1827 te Hasselt, overleden op 30-05-1859 te Hasselt op 31-jarige leeftijd.
   2.  Maria Louisa, geboren op 21-03-1830 te Hasselt, overleden op 15-09-1832 te Hasselt op 2-jarige leeftijd.
   3.  Maria Louisa, geboren op 15-05-1836 te Hasselt.
   4.  Aaltje, geboren op 27-03-1838 te Hasselt, overleden op 15-07-1915 te Zwolle op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-10-1867 te Zwolle met Adrianus Stephanus SMIT, geboren ca. 1843 te Zwolle, zoon van Hermanus SMIT en Hendrina ten VOORDE.
   5.  Gerrigjen (zie VII.14).
   6.  Jantje (zie VII.15).

VII.14    Gerrigjen KLUPPEL, geboren op 17-01-1841 te Hasselt, overleden op 17-01-1841 te Zwolle, 0 dagen oud, dochter van Hendrik KLUPPEL (zie VI.11) en Johanna VEURINK, dienstmaagd (1827).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-02-1868 te Zwolle met Gerrit Jan BOSCH, Metselaar, geboren ca.1843 te Zwolle, zoon van Gerrit BOSCH en Dina ten HOOPE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren ca.1881 te Zwolle.
Gehuwd op 08-12-1904 te Hasselt met Hermina KRONENBERG, Dienstbode, geboren ca.1884 te Hasselt, dochter van Hendrik KRONENBERG, varensgezel/pakhuisknecht, en Zwaantje van SLOTEN, mattenmaakster.

VII.15    Jantje KLUPPEL, geboren op 13-12-1843 te Hasselt, overleden op 03-08-1903 te Zwolle op 59-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KLUPPEL (zie VI.11) en Johanna VEURINK, dienstmaagd (1827).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-03-1872 te Zwolle met Hendrikus van der KAMP, Korendrager, geboren ca.1836 te Zwolle, zoon van Antonie van der KAMP, Arbeider, en Zebilla KNAPE.
Kind:
   1.  Johanna KLUPPEL, geboren op 20-09-1865 te Hasselt.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1887 te Zwolle (getuige(n): o.a. Hendrikus van der Kamp, stiefvader van de bruid.) met Marinus DINKELBERG, Smid, geboren ca.1865 te Zwolle, zoon van Johan Hendrik Peter DINKELBERG, Schilder, en Fenne HOF.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software